Dernek Hakkında
Dernek Bilgileri
Yönetim Kurulu
Tüzük
Hedefler
Nasıl Üye Olurum?
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 E-Bülten
 Yazarlar
Editör
 Haber Kategorileri
Dernek Hakkında
Bud Kart
Piyasa ve Mevzuat
Bizden Haberler
Depremle ilgili bilgiler
Bunları Biliyor muyuz?
Basında BUD dan Haberler
Günlük Bülten
Temel Analiz
 Anket

Copyright 2008-2017© bud.org.tr
Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri
     
Ana Sayfa | Bud Kart | Üyelik | İletişim Formu | İletişim Bilgileri  
 
 
 
  Piyasa ve Mevzuat
 


Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun açıklaması şöyle;

     Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.02.2005 tarihli toplantısında; Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde değişiklik ve eklemeler yapılması, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Oluşturulmasına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar alındı.

     Yaşanan uluslararası finansal krizlerin ve şirket skandallarının arkasında yatan en önemli nedenlerden birisinin; ‘kamunun ve özel sektörün kurumsal yönetim politikalarının yetersizliği’ görüşü, kurumsal yönetim ilkelerinin önemini daha da arttırdı. Gelişmiş ülkeler, uluslararası finans kuruluşları ve ilişkili organizasyonlar, bu konuya önem vermeye başlayarak, yatırım yapmadan veya kredi tahsis etmeden önce kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini gözetir hale geldiler. Ülkemiz sermaye piyasalarının, ekonomik kalkınmaya olan katkısının artırılması ve uluslararası finans sisteminin bir parçası olarak yapılandırılması hedefine uygun olarak, kurumsal yönetim ilkeleri (İlkeler) belirlendi.

     Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin oluşturulmasında, başta 1999 yılında yayınlanan “OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri” ve bu ilkelerin revizesine ilişkin taslak metin olmak üzere, dünyada benimsenmiş ve tavsiye edilen genel esaslar incelenip, ülkemizin kendine özgü koşulları da dikkate alınarak dünyadaki uygulamalara paralel bir yöntem izlenmiş ve 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” yayınlanarak kamuya duyurulmuştu.

     Kurulumuzun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında; kurumsal yönetim ilkelerine uyumun açıklatılması amacıyla, hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin 2005 yılında yayınlanacak 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde; şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu konusundaki beyanları ile ilkeler karşısındaki durumlarının izlenebilmesi için açıklanacak asgari unsurları belirleyen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na yer vermeleri gerektiğine karar verildi.

     Kurumsal yönetim çalışmaları konusunda dünyada öncü olarak kabul edilen ve ülkemizin de üyesi bulunduğu OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun da katılımcıları arasında yer aldığı Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi (Corporate Governance Steering Committee), yaptığı çalışmalar sonucunda 1999 tarihinde üye ülkeler tarafından benimsenerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde değişiklik yaptı.

     Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu da, Nisan 2004 tarihinde üye ülkelerin bakanlarının onayıyla revize edilen “2004 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” arasındaki uyumu sağlamak amacıyla kendi ilkelerini güncelledi.

     Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde Neler Değişti/Eklendi?

     Ülkemizde kurumsal yönetim ilkelerinin hazırlanması aşamasında, özellikle OECD 1999 ilkeleri ve bu ilkelerin revize edilmesi çalışmalarına Kurulumuzun da katılması nedeniyle taslak değişiklik metinleri dikkate alındı. Bu nedenle Kurulumuzca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, büyük ölçüde OECD 2004 ilkeleri ile getirilen yeni hususları kapsadığı ve getirilen bazı yeni standartları içerir nitelikte. Bununla birlikte bazı bölümlerde ise OECD’nin özellikle vurgulanmasında yarar gördüğü ifadeler, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne aktarıldı.

     Mevcut olan, şirketlerde üst düzey yöneticilerin ücret ve benzeri adlar altında şirketlerden aldıkları maddi menfaatleri açıklamanın yanı sıra şirket ortaklarına genel kurulda bu konuda öneride bulunma imkânı getirildi.

Şirketler sınır ötesi pay sahiplerinin başta oy hakkı olmak üzere ortaklık haklarının kullanımını kolaylaştıracak tedbirleri almakla yükümlü kılındı.

     OECD tarafından önemle üzerinde durulan çıkar çatışmaları konusunda; şirket ile yatırım danışmanlığı yapan şirketler arasındaki çıkar çatışmaları ve önlemek için geliştirilen tedbirlerin açıklanması gerekmektedir.

     Menfaat sahiplerinin haklarını genişletecek şekilde “Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır” hükmü getirildi.

     Menfaat sahiplerinin (çalışanlar da dahil olmak üzere) şirket yönetimine, yasal veya etik olmayan işlemlere ilişkin görüşlerini iletebilmeleri için bir hak tanındı.

İlkelerin Geçerlilik Tarihi Ne ve 2004 Yılı Uyum Raporlarının Hazırlanmasında Hangi İlkeler Dikkate Alınacak?

     Yukarıda belirtilen değişiklik ve ilavelerin yapıldığı Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin güncel haline www.spk.gov.tr adresinden ulaşılması mümkün.

     Kurulumuzun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı Kararı ile getirilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun 2005 yılı içinde yayınlanacak 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarında yer verilmesi ve değerlendirilmesi sırasında 2004 yılı sonu itibariyle geçerli olan Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınacak.

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Oluşturulmasına İlişkin Kurulumuzca Ne Gibi Çalışmalar Yapıldı?

     İMKB’nin oluşturduğu Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları’nın, Kurulumuzca değerlendirilmesi sonucunda;

     Şirketlerin İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olabilmeleri için “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları” ile 5 olması öngörülen kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu’nun, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin amaca uygun olarak uygulanmasını teminen 6 olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde İMKB Başkanlığı’na bildirimde bulunulmasına,

     Borsa kotunda/kaydında bulunan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı üzerinden hesaplanan kotta/kayıtta kalma ücretinin tahakkuk ettirildiği tarih itibariyle, “İMKB Kurumsal Yönetim İlkeleri Endeksi” kapsamında bulunan şirketler için kotta kalma ve kayıtta kalma ücretlerinde %50 indirim yapılması yönünde kotasyon ücretleri tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki İMKB önerisinin onaylanmasına,

     Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi’nde, bölümler itibarıyla ağırlıklandırmanın “pay sahipleri bölümü için %25”, “kamuyu aydınlatma ve şeffaflık bölümü için %35”, “menfaat sahipleri bölümü için %15” ve “yönetim kurulu bölümü için %25 olarak yapılmasına ve derecelendirme sonuçlarının bir bütün olarak tüm ilkelere uyum” ile “pay sahipleri”, “kamuyu aydınlatma ve şeffaflık”, “menfaat sahipleri” ve “yönetim kurulu” ana bölümleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere ağırlıkları ile birlikte kamuya açıklanmasına, karar verildi.

     Sermaye Piyasası Kurulu 21. yüzyılın; iyi kurumsal yönetim uygulamalarının öne çıktığı, özellikle önümüzdeki birkaç yılın ülkemiz piyasa ve kurumlarının her alanda uluslararası piyasa ve kurumlarla yoğun entegrasyonun yaşanacağı bir dönem olacağı düşüncesiyle, uluslararası düzeydeki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanmasının Türk sermaye piyasalarına, şirketlerimize, sermaye piyasası kurumlarına ve tasarruf sahiplerine önemli katkılar sağlayacağı inancındadır.
 
             
Paylaş   Sayfayı Yazdır   Yorum Ekle   Dosyayı İndir