Dernek Hakkında
Dernek Bilgileri
Yönetim Kurulu
Tüzük
Hedefler
Nasıl Üye Olurum?
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 E-Bülten
 Yazarlar
Editör
 Haber Kategorileri
Dernek Hakkında
Bud Kart
Piyasa ve Mevzuat
Bizden Haberler
Depremle ilgili bilgiler
Bunları Biliyor muyuz?
Basında BUD dan Haberler
Günlük Bülten
Temel Analiz
 Anket

Copyright 2008-2017© bud.org.tr
Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri
     
Ana Sayfa | Bud Kart | Üyelik | İletişim Formu | İletişim Bilgileri  
 
 
 
  Dernek Hakkında
 


BORSA UZMANLARI DERNEĞİ (BUD) TÜZÜĞÜ

 

1. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: KURULUŞ

İş bu tüzüğün 2. maddesinde ad, meslek, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından "BORSA UZMANLARI DERNEĞİ (BUD)" adı ile bir dernek kurulmuştur.

Borsa Uzmanı Tanımı: Menkul kıymetler borsalarında, borsa üyelerini temsilen doğrudan işlemlerde bulunabilen ya da teknik düzeyde ve analitik çalışmalar yaparak borsadaki işlemlere katkıda bulunan gerçek kişilere denir.

Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin merkezi "İSTANBUL" dadır.

 

MADDE 2: AMAÇ

a-) Menkul kıymetler piyasasında kurulu olan resmi ya da özel nitelikli kurum ve kuruluşlarda görevli yönetici borsa temsilcisi ve yatırım uzmanları arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı sağlamak,
b-) Mesleki gelişmelerini sağlamak,
c-) Bilimsel çalışmalar, seminerler ve konferanslar düzenlemek,
d-) Konu ile ilgili yayımda bulunmak,
e-) Yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlara katılmak,

 

MADDE 3: KURUCULAR

Adı ve Soyadı

Mesleği

Tabiiyeti

Çalıştığı Kurum

Mustafa Açıkkaya

Borsacı

T.C.

Çarşı Men.Değ.A.Ş

Oktay Baltalı

Bankacı

T.C.

Vakıflar Bankası

Nalân Erkarakaş

Bankacı

T.C.

Bumerang M.D.

Ayşe Karaahmet

Bankacı

T.C.

Kazanç M.D.

Hakan Kok

Bankacı

T.C.

Denizbank M.D.

Tanju Köksalözkan

Bankacı

T.C.

Kazanç M.D.

Tulga Kumbasar

Bankacı

T.C.

Finansbank M.D.

İlhan Menderes

Bankacı

T.C.

Kazanç M.D.

Onur Mutlu

Bankacı

T.C.

Çarşı Men. Değ.

Asuman Olgun

Bankacı

T.C.

Deha Men. Değ.

Emin Özer

Bankacı

T.C.

Bumerang M.D:

İsmail Tavlı

Bankacı

T.C.

Vakıflar Bankası

 

MADDE 4: ÇALIŞMA KONULARI

1- Belirli zaman aralıkları ile mesleki toplantılar, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek.
2- Sektör güncel ve potansiyel sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm aramak.

3- Sektör çalışanlarının mesleki sorunlarının dernek tarafından tespit edilip önerilen çözümlerle gündeme getirilmesi ve uygulama alanı bulunmasına çalışmak.

4- Borsa temsilciliği ve\veya yatırım uzmanlığı görevlerine atanacak kişilerin, sektör ihtiyacına, gelişim ve değişimine adapte olabilmesi için gereken eğitim ve öğretim sürecinin tespit edilmesi ve tespit edilen çerçeveler üzerinde eğitim programları geliştirilmesini ve düzenlenmesini sağlamak.

5- Sermaye piyasasında yurt içinde ve yurt dışında kullanıma giren yeni mali araçların ve\veya teknolojilerin dernek üyelerine tanıtımını sağlamak.

6- Hizmet içi eğitim programları geliştirmek ve uygulamak.

7- Yatırım uzmanlarıyla, yatırımcılar ve borsa arasındaki ilişkilerde bilinçli iletişimi ve yorumsuz, gerçeğe en yakın bilginin sirkülâsyonunu sağlamak için çağdaş yöntemleri saptamak ve uygulamaya çalışmak.

8- Yüksek okullar ve ilgili kuruluşlar ile bilgi alışverişinde bulunarak hem dernek üyelerinin bilgilerini güncel tutmak, hem de yüksek okullarda sermaye piyasasının talep duyduğu konularda eğitimi sağlayacak alt yapının oluşturulmasına katkıda bulunmak.

9- Belirli periyotlarla yapılacak dernek toplantılarına yönetici, borsa temsilcisi ve yatırım uzmanlarının üye sıfatıyla katılımını sağlayarak sektör çalışanları arasında bilimsel ve sosyal amaçlı yakınlaşmayı sağlamak.

10- Yatırımcıları borsa olaylarına ve felsefesine ilişkin olarak bilinçlendirmek amacıyla fikir üretimi sağlamak, araştırma geliştirme çalışmaları yapmak.

11- Her yıl, sektörün gelişimine ilişkin çabalarıyla başarılı görülen üyelerine, kişilere, kurum ve kuruluşlara başarı sertifikaları vermek.

12- Belirli zaman periyotlarında, yurtiçi ve yurtdışı mesleki kitap yayını yapmak, üyelerine yurtiçinden ve yurtdışından bildi ve kitap sağlamak.

13- Bu faaliyetleri yürütmek için Lokal kiralamak ve işletmek.

14- Üyelerine meslek ve sağlık sigortası yaptırarak, sağlık güvencesi sağlamak.

Dernek amacını gerçekleştirmek üzere;
a. Üye kaydeder.
b. Yurtdışı organizasyonlara katılabilir.
c. Bağış kabul eder.

 

2. BÖLÜM: ÜYELİK

MADDE 5: ÜYELİK NEVİLERİ

a. Asli Üye b. Fahri Üye olmak üzere iki türlü üye bulunmaktadır.

Asli Üye: Fiil ehliyetine sahip, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışmaya hak kazanmış kişilerden, borsada işlem yapma yetkisine haiz aracı kurum ve bankaların menkul kıymet birimlerinde çalışan yönetici, uzman, müşteri temsilcisi olan kişiler arasından Yönetim Kurulu''nca üyeliğe karar verilmiş olanlardır. Asli üye olacak kişilerin aracı kuruma ortaklık payı %10 ve üzerinde olamaz.

Fahri Üye: Derneğe maddi veya manevi değerli hizmetlerde bulunmuş olup, fiil ehliyetine sahip kişiler Yönetim Kurulu'nun veya asli üyelerden ikisinin teklifi üzerine Yönetim Kurulunca fahri üyeliğine karar verilmiş olanlardır. Fahri üye sayısı, toplam üye sayısının %10''unu geçemez.

 


MADDE 6: DERNEĞE ÜYE OLMA

Derneğe fiil ehliyetine sahip;

a. Aracı Kurum ve Banka Menkul Kıymet Birimi yöneticileri ve borsa temsilcileri

b. Menkul Kıymetler piyasasında yer alan özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapan yatırım uzmanları ve müşteri temsilcileri üye olabilirler.

c. Sermaye Piyasası Lisanslama Tebliğine uygun olarak geçerli Lisanslardan herhangi birine sahip olanlar üye olabilirler.

 


MADDE 7: ÜYELİK AİDATI

Dernek Üyeleri;

a. Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek giriş aidatını 50YTL(Elli YTL)

b. Her yıl, 50YTL.(Elli YTL.) yıllık aidatını, ödemekle yükümlüdürler. Üye aidatı Yönetim Kurulu''nca belirlenir.

 

MADDE 8: ÜYELİĞE GİRME VE ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6. Madde''de belirtilen şartlara sahip, 7.maddeye göre yıllık aidatı ödemeyi yüklenenler ve giriş aidatı ile ilk yılın yıllık aidatını ödeyenler, Genel Merkez kararı ile Dernek üyeliğine kabul olunabilirler.
Genel Merkez Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlar ve sonucu ilgiliye tebliğ eder. Derneğe üye kabul edilmeyenlerin ödemiş oldukları giriş aidatı ve yıllık aidat kendilerine iade olunur. Her üyenin Derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Üyelerin Yükümlülükleri;

- Üyeler, Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat göstermekle yükümlüdür.

- Her üye Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

MADDE 9: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

a. Üyeler, diledikleri zaman bir dilekçe ile başvurarak üyelikten çıkabilirler.

b. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile 5. maddede belirtilen şartları kaybedenler veya Dernek amaçlarına ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler üyelikten çıkarılırlar ve Dernek ile ilgileri kesilir.

Üyelikten çıkarılanlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu'na başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararında ısrar ettiği taktirde, üyenin Dernek Genel Kurulu'na itiraz hakkı vardır.

c. Dernek Genel Merkezi veya Şubesinin bulunduğu bölgeden devamlı olarak kesilmemesi keyfiyetini Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak bildirirlerse Dernekteki kayıtları silinmez ve geri dönüşlerine kadar kendilerinden aidat alınmaz.

 

MADDE 10: DERNEKTEN ÇIKMA

1-) Meslekle ilişkisi kesilen ve izleyen genel kurul dönemi içerisinde mesleğe dönmeyen üyelerin dernek üyelikleri dondurulur.

2-) Bir sonraki yönetim döneminde, herhangi bir kurum ve kuruluşta çalıştığını belgeleyemeyen üyenin kaydı yenilenmez.

3-) Üye kendiliğinden yönetim kuruluna başvurarak, üyelikten çekilebilir.

 

MADDE 11: DERNEKTEN ÇIKARILMA

1-) Kanuni haklarını kullanma ehliyeti kısıtlanan üyenin üyeliği askıya alınır. Kanuni haklarını kullanamayacağına dair adli makamlarca hüküm verilmiş üyenin üyeliği otomatik olarak düşer.

2-) Dernek üyelerinin, meslektaşlar arasında var olması gereken, meslek ahlakını zedeleyici faaliyet göstermeleri ya da bir ya da birden fazla üyenin dernek içinde dernek konularıyla veya meslekleriyle ilgili muvazaalı işlemler yapmaları üyelik hakkının veya haklarının düşmesine konu olur. Üyelerden ya da çalıştıkları şirketlerden bu konuda gelecek ihbarlar yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bir rapora bağlanır ve olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile rapor nihai bir karara bağlanır.

 

3.BÖLÜM: DERNEK ORGANLARI

MADDE 12: ORGANLAR

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
a. Dernek Genel Kurulu
b. Yönetim Kurulu
c. Yürütme Birimi
d. Danışmanlar
e. Denetim Kurulu

 

MADDE 13: DERNEK GENEL KURULU

Genel Kurul, Derneğin en yetkili organı olup, üç yılda bir olağan olarak Aralık ayı içinde İstanbul''da Dernek üyelerinin katılmasıyla toplanır ve üye tam sayısının yarısının bir fazlasının hazır bulunması ile çalışmalarına başlar.

 

MADDE 14: DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAGRI VE ERTELEME

Yönetim Kurulu, üyeleri, toplantı gününden 15 gün önce, toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrılarda, birinci toplantıda 11. maddede belirtilen çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının günü de belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

İkinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 15: GENEL KURULA VE OYLAMALARA KATILMA

Dernek Genel Kurulu'nda bulunmak, görüşmelere katılmak veya oy kullanmak için Yönetim Kurulu tarafından üyelere verilecek "Genel Kurul Belgesi"ni taşımak ve gerekirse göstermek zorunludur.
Her üyenin Genel Kurul''da bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Her üye Genel Kurul''da bizzat bulunmalıdır. Temsil caiz değildir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

MADDE 16: GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILIŞI VE BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ

Genel Kurul''a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek için bir Başkan ile yeteri kadar Başkan Vekili ve sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, Başkanlık Divanı'nca düzenlenip imzalanacak toplantı tutanağı ve ekli belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

 

MADDE 17: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından;
a. Derneğe kayıtlı üye sayısının beşte birinin aynı konu için Yönetim Kurulu'' na yazılı başvuruları,
b. Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile karar alması,
c. Denetim Kurulu'nun üye tam sayısının oybirliği ile karar alması, hallerinde toplantıya çağrılır.

Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 18: DERNEK GENEL KURULU'' NUN GÖREV YETKİLERİ

Dernek Genel Kurulu'nun başlıca görev yetkileri şunlardır;
a. Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ilgili hususlarda karar almak,
b.Yönetim Kurulu çalışma konuları ile ilgili hususlarda karar almak ,
c. Bütçe tasarısını görüşerek karara bağlamak,
d. Dernek işlerinin yürütülmesi için hazırlanan ve onaya sunulan yönetmelikleri görüşerek karara bağlamak,
e. Federasyona katılmak ya da ayrılmak konusunda karar vermek,
f. Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,
g. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konularında karar vermek,
h. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
ı. Üyelikten çıkarılmaya yapılacak itirazları inceleyerek, karara bağlamak,
j. Derneğin feshine karar vermek,
k. Dernekler Kanunu'nun Genel Kurul'a yüklediği diğer görev ve yetkileri yerine getirmek,
l. Gayrimenkul alımı ve satımına karar vermek.

 

MADDE 19: YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Dernekler Kanununda belirtilen sınırlara uygun olarak Dernek asli üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilirler.
Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine dönemin en çok oy alan yedek üyesi çağrılır ve bu üye çağrıldığı üyenin süresini tamamlar.

İki adayın eşit oy alması halinde ad çekme yoluna gidilir.

Yönetim Kurulu'nun yedek üyelerle tamamlanamaması halinde Dernekler Kanunu'nun 28. maddesi hükmü uygulanır.

 

MADDE 20: İŞ BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında gizli oyla aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman seçer.

Ayrıca Derneğin amaçlarına uygun diğer işlerle görevli olmak üzere bir Sekreter Yardımcısı seçilebilir.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen veya bir yıllık çalışma döneminde herhangi bir sebeple toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üye çekilmiş sayılır.

Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

 

MADDE 21: BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU''NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu'nun yetkileri şunlardır:

a. Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

b. Tüzük ve Genel Kurul tarafından verilmiş görevleri yerine getirmek,

c. Yıllık iş programı ve bütçe tasarısını hazırlamak, Genel Kurul''da onaylanan iş programı ve bütçeyi uygulamak,

d. Gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve gerektiğinde Genel Kurul''un tasvibine sunmak,

e. Dernek personelini atamak ve görevlerinden uzaklaştırmak.

f. Tüzüğün 4. maddesinde belirtilen işleri yapmak,

g. Tüzüğün 8. maddesi uyarınca üyelikten çıkarma kararlarını almak ve bu kararlara yapılacak itirazları incelemek,

h. Yıllık çalışma raporu, bilanço ve gelir tablosunu hazırlayarak üyelere duyurmak ve Genel Kurul''a sunmak,

i. Dernekler Kanunu'nun Yönetim Kurulu'na yüklediği diğer görev ve yetkileri yerine getirmek,
Başkan, tüzük hükümleri ve Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda dernek işlerini yürütür ve Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı yerine görev yapar.

Sekreter, Sayman ve Sekreter Yardımcısının görev ve yetkileri Merkez Yönetim Kurulu''nca belirlenir.

 

MADDE 22: YÜRÜTME BİRİMİ VE SEKRETER

Yürütme birimi, Yönetim Kurulu'nun uygulama kararları uyarınca dernek hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Yürütme birimi sorumlusu dernek sekreteridir. Sekreter ve sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

MADDE 23: YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLERİ

Yürütme birimlerinde dernek hizmetlerinin gerektirdiği ve imkânlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin yeter sayıda istihdamı Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

a. Sekreter
b. Sayman
c. Yürütme birimi üyeleri

 

MADDE 24: DANIŞMANLAR

Yönetim Kurulu ve yürütme birimine derneğin hizmetleri ile ilgili konularda danışmanlık yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile Danışman görevlendirilebilir. Danışman olarak görev alacakların, bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli ve uzman kişiler olması gerekir.

Danışmanlar, dernek faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidir.

 

MADDE 25: DANIŞMA KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Konu ve alanlarında danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere, Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan dernek danışma kurulları veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir.

Danışma kurulları, yönetim kurulunun karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeleri yapmak, tekliflerde bulunmakla görevli olup, Yönetim Kurulu adına Genel Sekretere karşı sorumludur.

 

MADDE 26: DENETİM KURULU

Denetim Kurulu üç asil üye, üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyelerinin üyelik süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran denetçiler tekrar seçilebilirler.

Herhangi bir sebeple denetim kurulundan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır ve bu üye yerine çağrıldığı üyenin süresini tamamlar.

Denetim Kurulu ilk toplantısında gizli oyla bir başkan seçer, toplantı ve çalışma ilkelerini tespit eder.

 

MADDE 27: DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri;

a. Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az üç ayda bir denetleyerek, dilek ve eleştirilerini bir raporla yönetim kuruluna bildirmek,

b. Derneğin hesapları ile bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerini bir raporla dernek genel kuruluna sunmak,

c. Şube denetçilerinin başvurusu üzerine, şube hesaplarını inceleyerek görüşlerini yönetim kuruluna bildirmek,

d. Dernek genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

e. Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak.

 

MADDE 28:

Derneğin, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan yardım alabilmesi koşulu, Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi ile sınırlıdır.

 

4. BÖLÜM: MALİ KONULAR


MADDE 29: BÜTÇE YILI VE UYGULAMA

Genel merkez ve şubelerin bütçe yılı 1 Ocak'' ta başlar ve 31 Aralık'' ta biter.  Harcama yetkileri, gelirlerin alınma şekilleri, aktarma yetkileri gibi bütçenin uygulanması ile ilgili konular "Yıllık Bütçe Uygulama İlkeleri" ile belirlenir.

 

MADDE: 30 DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a. Giriş aidatları,
b. Yıllık aidatları,
c. Bağışlar ve yardımlar
d. Düzenlenen sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler
e. Yayın satışından elde edilen gelirlerdir.

 

MADDE 31: TAŞINMAZ MAL İŞLEMLERİ

Genel merkez ikametgâh ile amaç ve faaliyetlere ilişkin iktisap edilecek taşınmaz mallar dernek adına tapuya kaydedilir.

 

5. BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


MADDE 32: DEFTERLER

Genel merkez ve şubelerde, noterden veya İl Dernekler Müdürlüğü'nden onaylı olmak üzere;
a. Üye kayıt defteri
b. Karar defteri
c. Gelen ve giden evrak defterleri
d. Gelir ve gider defteri
e. Bütçe, kesin hesap ve bilânço defteri
f. Demirbaş defteri

tutulur. Dernek gelirleri koçanlı ve sıra numaralı alındı belgesi ile alınır ve giderler harcama belgeleri ile yapılır. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

MADDE 33: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Dernek tüzüğünün değiştirilebilmesi için teklifin gündemde bulunması gereklidir. Gündemde bulunmadığı halde, toplantı sırasında gündeme Tüzük değişikliği konulamaz.
Tüzük, genel kurula katılanların üçte ikisinin kabulü halinde değiştirilebilir.

 

MADDE 34: DERNEĞİN TASFİYESİ

Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az 2\3''ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 10. maddesine göre toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2\3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte, mal varlığı Hazine''ye intikal eder. Tasfiye ve intikal mahalli en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 

MADDE 35: İÇ DENETİM

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Ancak dernek tüzüğünde, dernek tüzüğüne göre hükmü getirilecek belirtilmiş olmakla birlikte, yeteri açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek ve ayrı birim metinler hazırlanıp genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

 

MADDE 36: HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu Tüzük'te hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE 37: YÜRÜRLÜK

Bu Tüzük, Dernek Genel Kurulu'nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

 
             
Paylaş   Sayfayı Yazdır   Yorum Ekle   Dosyayı İndir