Dernek Hakkında
Dernek Bilgileri
Yönetim Kurulu
Tüzük
Hedefler
Nasıl Üye Olurum?
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 E-Bülten
 Yazarlar
Editör
 Haber Kategorileri
Dernek Hakkında
Bud Kart
Piyasa ve Mevzuat
Bizden Haberler
Depremle ilgili bilgiler
Bunları Biliyor muyuz?
Basında BUD dan Haberler
Günlük Bülten
Temel Analiz
 Anket

Copyright 2008-2017© bud.org.tr
Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri
     
Ana Sayfa | Bud Kart | Üyelik | İletişim Formu | İletişim Bilgileri  
 
 
 
  Eğitim ve Lisanslama
 


 

 

 

03 Nisan 2008 PERŞEMBE                                                                              Sayı: 26836

Resmî Gazete

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE

SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VIII, NO: 56)

 

          MADDE 1 – 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesi ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

         

"(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Sınavları geçersiz sayılarak 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacak kişilere sınavlarının geçersiz sayıldığı bildirilir. Söz konusu bildirime itiraz, bildirimin tebliğini izleyen 7 işgünü içinde yazılı olarak Kurula yapılır. Bu itirazlar, bu Tebliğin 16 ncı maddesinde belirtilen İtiraz Komisyonu tarafından 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir"

         

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Sınav sonuçlarına ve sınav sorularına itiraz, sonuçların ve soruların internet sayfasında ilanını izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula yapılır"

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğ'in 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Bu maddenin uygulanmasında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri saklıdır."

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

***

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(Seri: VIII, No: 34)

(11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

 

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

 

1- (13/5/2005 tarihli ve 25814 sayılı Resmi Gazete’de “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: VIII, No: 44 yayımlanmıştır.)

2- (3/3/2006 tarihli ve 26097 sayılı Resmi Gazete’de “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: VIII, No: 46 yayımlanmıştır.)

3- (15/9/2006 tarihli ve 26290 sayılı Resmi Gazete’de “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: VIII, No: 49 yayımlanmıştır.)

4- (11/7/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: VIII, No: 52 yayımlanmıştır.)

5- (18/10/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: VIII, No: 55 yayımlanmıştır.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, ilgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermeye, eğitim programları düzenlemeye ve sicil tutmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) (*)Kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında çalışanlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunla değişik 22 inci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Tebliğde geçen:

Kanun                    :28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

Kurul                     :Sermaye Piyasası Kurulunu,

Aracı Kuruluş        :Banka ve aracı kurumları,

Gayrimenkul

Değerleme Şirketi  :Kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketini,

Derecelendirme

Kuruluşu                :(Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Kurulca yetkilendirilen                        

                                derecelendirme kuruluşlarını,

 

(*) Madde 2, daha önce Kurulun Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile değiştirilmiştir.

 

Bağımsız Denetim

Kuruluşu                :(Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Kurul tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşları,

Sınav                     :(Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Mesleki yeterlilik ile bilgi ve becerilerin ölçülmesi amacıyla, Kurul tarafından düzenlenen, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı", "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı", "Türev Araçlar Sınavı", "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı", "Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı", "Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı", "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı" ve "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı"nı,"

Lisans                    :(Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde ilgili faaliyet alanı itibarıyla Kurul tarafından verilen mesleki yeterliliği gösterir belgeyi,"

Sicil Tutma            :(Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Kanun’da belirtilen sermaye piyasası kurumlarında çalışan, yardımcı hizmet kadrolarında görev yapan idari personel hariç, tüm personele ait bilgilerin, veri tabanına alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya açıklanması, görev aldıkları kurumlardaki çalışma sürecinde sicillerinin izlenmesi ve güncelleştirilmesi faaliyetini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisanslama Sınavlarına İlişkin Esaslar

 

Sınavlara girecek kişiler

MADDE 5- Lisans almak için sınavlara girmesi zorunlu olan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

1- İhtisas Personeli: Yöneticilere bağlı olarak çalışan ve nitelikleri aşağıda belirtilen personeldir.

a) Müşteri Temsilcisi: Aracı kuruluşlarda, hesap bakiyelerine ve risk tercihlerine göre müşteri emirlerinin ulusal ve uluslararası ilgili piyasalarda gerçekleştirilmek üzere alınması, seans takibi ve seans sırasında emirlerin ilgili borsaya iletilmesi, seans öncesi ve seans sırasında müşterilerin bilgilendirilmesi, genel olarak yatırım araçlarının, piyasaların, ihraççıların ve mevzuatın takip edilmesi ve bu konularda müşterilerin aydınlatılması, ihale ve itfa günlerinin izlenerek bunlarla ilgili ön çalışmaların yapılması, müşteri risklerinin takip edilmesi, müşterilerin nakit alacaklarının müşteri sözleşmeleri çerçevesinde değerlendirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesinden tamamen veya kısmen sorumlu tutulan personeldir.

 

(Değişik ikinci paragraf: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Hisse senedi işlemlerinin gerçekleştirilme yöntemi ve işlem yapılırken kullanılan bankacılık kanalı gözetilmeksizin aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcileri, seans salonlarında hisse senedi alım satım görevini yürüten müşteri temsilcileri ve çağrı merkezlerinde hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcilerinin sınava girmesi gereklidir.

 

Banka şubelerinde, yatırım fonları, sabit getirili araçlar ve repo – ters repo işlemlerini, herhangi bir yatırım tavsiyesinde ve danışmanlığında bulunmadan, bankacılık hizmetleri ile birlikte sadece operasyonel anlamda yürüten personel, bu Tebliğ kapsamında müşteri temsilcisi olarak addedilmez.

Borsa üyelerinin temsilcileri, müşteri temsilcisi tanımına dahil değildir.

 

b) Araştırma Uzmanı: Aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, ekonomik ve mali araştırmaların yapılması, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin izlenerek olası etkilerinin değerlendirilmesi, yatırımlara doğru yön verilebilmesine yardımcı olacak bilgilerin hazırlanması, temel ve teknik analiz gibi yöntemlerin kullanılması ve yorumlanması gibi faaliyetleri yürüten personeldir.

Mevduat kabul etmeyen bankaların sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ihtisas birimlerinde çalışan veya söz konusu ihtisas birimlerine yukarıda tanımlanan hizmetleri sunan personeli, bu Tebliğ kapsamında araştırma uzmanı olarak kabul edilir.

 

c) Yatırım Danışmanı: Aracı kurumlarda, mevduat kabul etmeyen bankalarda ve portföy yönetim şirketlerinde, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması ve Kurulun Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin düzenlemelerinde belirtilen faaliyetlerin kısmen veya tamamen yürütülmesinden sorumlu olan personeldir.

 

d) Kurumsal Finansman Uzmanı: Aracı kurumlarda ve mevduat kabul etmeyen bankalarda halka arza aracılık işlemlerini yürüten personeldir.

 

e) Portföy Yöneticisi: Aracı kurumlarda, mevduat kabul etmeyen bankalarda, portföy yönetim şirketlerinde ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarında portföy yönetmek üzere görevlendirilen kişidir.

 

2- Yöneticiler: Yukarıda (1) numaralı bentte belirtilen ihtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademlerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev yapan personeldir (müdür yrd., yönetmen vb.).

Banka şubelerinde çalışan ihtisas personelinin yöneticisi, söz konusu personelin ihtisas konusuna göre işlevsel olarak bağlı bulunduğu birimin yöneticisidir.

 

(Değişik üçüncü paragraf: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) (*) Yöneticilere ilişkin ilgili mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ uyarınca yapılması öngörülen sınavlar yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler ve genel müdür yardımcıları için ihtiyaridir.

 

3- (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Müfettiş, İç Kontrol Elemanı ve Teftiş Kurulu Başkanı: Aracı kurumların iç denetim biriminde çalışan müfettişler ile iç kontrol elemanları ve teftiş kurulu başkanlarıdır. Aracı kurumlar dışındaki sermaye piyasası kurumlarının iç kontrol birimi çalışanlarının ve fon denetçilerinin ilgili mevzuatta öngörülmesi halinde sınava girmesi gerekir.

 

4- Şube Müdürü ve İrtibat Bürosu Sorumlusu: Aracı kurumların şube müdürleri ve irtibat bürosu sorumlularıdır.

 

5- Türev Araçlar Personeli: Aracı kuruluşlarda çalışan türev araçlar müşteri temsilcisi, muhasebe ve operasyon sorumlusu, türev araçlar birim yöneticisi ve türev araçlar birim yöneticisi ile müşteri temsilcisi arasındaki kademelerde görev yapan personeldir.

 

6- (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Takas ve Operasyon Sorumlusu: Aracı kuruluşlarda ve portföy saklama kuruluşlarında, sermaye piyasası araçlarının takas borç ve alacaklarının müşteri ismine saklama sistemine aktarılması, günlük bakiye kontrollerinin yapılması, müşteri kimlik bilgilerinin takibi, virmanların gerçekleştirilmesi, sermaye artırımları ve kar payı dağıtımlarının takip edilerek müşteriler adına kullanımının sağlanması ve benzeri işlemleri kısmen veya tamamen yerine getiren personeldir.

 

7- (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Gayrimenkul Değerleme Uzmanı: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen veya gayrimenkul değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir.

 

8) (Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Kredi Derecelendirme Uzmanı: Kredi derecelendirmesi faaliyetini yapmakla görevli personeldir.

 

9) (Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Kurumsal Yönetim Derecelendirme

 

(*) Madde 5/2 nin üçüncü paragraf hükmü, daha önce Kurulun Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile değiştirilmiştir.

 

Uzmanı: Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetini yapmakla görevli personeldir.

 

10) (Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Bağımsız Denetçi ve Yöneticiler: Kurulun finansal raporlama standartları düzenlemelerine göre hazırlanması ve kamuya duyurulması zorunlu finansal tablolar ile diğer finansal bilgilerin, söz konusu finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğunun bağımsız denetimi ile yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür gibi unvanları taşıyan yöneticilerdir.

 

11) (Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Konut Değerleme Uzmanı: Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, konut değerlemesi alanında asgari 1 yıl tecrübesi olan ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir.

 

 

Sınav çeşitleri

MADDE 6 - Kurul tarafından lisans verilmesi için düzenlenecek sınavlar aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı: Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcisi, aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi, seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi, çağrı merkezlerinde hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcisi, sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi, yatırım fonları müşteri temsilcisi, şube müdürü ve irtibat bürosu sorumlusunun, lisans alabilmeleri için, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına girerek başarılı olması zorunludur.

 

Aracı kuruluşlarda ve portföy saklama kuruluşlarında takas ve operasyon birim yöneticisi ve birim yöneticisi ile takas ve operasyon sorumlusu arasındaki kademelerde görev yapan personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının sadece Takas ve Operasyon İşlemleri başlıklı bölümünden başarılı olarak Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı almaları gereklidir.

 

b) (Değişik: Seri:VIII, No:52 sayılı Tebliğ ile) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı: Portföy yöneticisi, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, kurumsal finansman uzmanı, müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri ile ilgili mevzuatta öngörülen fonların, fon kurulu üyesi, fon denetçisi, iç kontrol birimi çalışanı ile portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisinin lisans alabilmesi için, bu sınavda başarılı olması şarttır.

 

c) (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Türev Araçlar Sınavı: Türev araçlar personeli ile ilgili mevzuatta öngörülen fonların portföy yöneticisi, fon kurulu üyesi ile portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisinin lisans alabilmesi için türev araçlar sınavına girerek başarılı olması zorunludur.

 

d) (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı: Gayrimenkul değerleme uzmanlarının lisans alabilmeleri için gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavına girerek başarılı olmaları gerekir.

 

e) (Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı: Kredi derecelendirme uzmanlarının lisans alabilmeleri için kredi derecelendirme uzmanlığı sınavına girerek başarılı olmaları gereklidir.

 

f) (Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı: Kurumsal yönetim uzmanlarının lisans alabilmeleri için kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı sınavına girerek başarılı olmaları gereklidir.

 

g) (Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı: Bağımsız denetçilerin ve yöneticilerin lisans alabilmeleri için sermaye piyasasında bağımsız denetim sınavına girerek başarılı olmaları gereklidir.

 

h) (Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı: Konut değerleme uzmanının lisans alabilmesi için konut değerleme uzmanlığı sınavına girerek başarılı olması gereklidir.

 

 

Sınavlarla ilgili muafiyet

MADDE 7 - (Değişik birinci cümle: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğ, Kanun ve Kurulun ilgili tebliğlerinde lisans alabilmek için gerekli olan koşulları taşıyanlardan

 

a) 5 inci maddede belirtilen lisansa konu görev alanları ile ilgili olarak uluslar- arası kabul görmüş ve Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan sertifika almış olanlar, içeriği ve koşulları Kurulca belirlenen “İlgili Mesleki Mevzuat Sınavına” girerek başarılı olmaları halinde, ellerindeki sertifikaya karşılık gelen lisansı almaya hak kazanırlar.

 

b) (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Meslek personeli olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı en az üç yıl olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını; en az beş yıl olanlar Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansını, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansını ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansını, en az sekiz yıl olanlar ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansını, Türev Araçlar Lisansını, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansını sınava girmeksizin almaya hak kazanırlar. Süreye bağlı olmaksızın Kurul Başkanlığı ve Üyeliği ile Kurulda en az 2 yıl süreyle Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş olanlar ise tüm lisansları sınava girmeksizin almaya hak kazanırlar. Bu bent uyarınca lisans alanlar için, bu Tebliğin 19 uncu maddesi ile 20 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

 

 

Sınava başvuru

MADDE 8 - (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sınav başvuru esasları ve başvuruda bulunacak kişilerde aranacak nitelikler Kurul internet sitesinde bulunan sınav kılavuzunda açıklanır. Sınav başvuruları bireysel olarak yapılır.

Sınav başvuruları kabul edilenler, sınav giriş belgelerini Kurul internet sitesinden alırlar. Sınav giriş belgesi ayrıca sınava katılacak kişilerin adreslerine postalanmaz.

 

Başvuru esnasında kişilerin, Kanunun, bu Tebliğin ve Kurulun ilgili diğer Tebliğlerinde belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur.

 

Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettikleri tespit edilen kişiler, sınav başvuruları kabul edilmiş olsa dahi sınava alınmazlar.

 

 

Başvuruların incelenmesi

MADDE 9 - (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav tarihinden en az bir ay önce Kurul internet sitesinde duyurulur.

 

 

Red koşulları

MADDE 10 - Başvurular, aşağıdaki hususlardan birinin varlığı halinde reddedilebilir.

a) (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Başvuru sahibinin, bu Tebliğ, Kanun ve Kurulun ilgili Tebliğlerinde ve düzenlemelerinde aranan koşulları taşımaması,

 

b) Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması,

 

c) Verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaması.

(İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

 

Sınavların yapılması

MADDE 11 - Sınavlar Kurul tarafından yapılabileceği gibi başka kurumlara da yaptırılabilir.

 

(Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sınavlara ilişkin olarak sınav şekli, alt konu başlıkları, soru adetleri, soruların puan ve ağırlıkları gibi hususlar Kurulca duyurulur.

 

(Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sınavlar, Kurul tarafından belirlenecek yetkililerin gözetim ve denetiminde yapılır. Kurul, sınavların gizlilik içinde ve güvenli bir şekilde yapılması için gerekli önlemleri alır ve uygular.

 

Sınavlar bilgisayar ve internet ortamında da gerçekleştirilebilir.

 

(Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğ’in 7/a maddesinde düzenlenen "İlgili Mesleki Mevzuat Sınavı" yabancı dilde de yapılabilir.

 

 

Sınav konuları

MADDE 12 - Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

A) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı Konuları:

1-   Genel Ekonomi,

2-   Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar,

3-   Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,

4-   Hisse Senedi Piyasaları,

5-   Tahvil ve Bono Piyasaları,

6-   Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar,

7-   İlgili Vergi Mevzuatı,

8-   Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz,

9-   Takas ve Operasyon İşlemleri.

B) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınav konuları:

1-   Genel Ekonomi ve Mali Sistem,

2-   Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku,

3-   Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,

4-   Ulusal ve Uluslararası Piyasalar,

5-   Finansal Yönetim,

6-   Analiz Yöntemleri,

7-   Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar,

8-   İlgili Vergi Mevzuatı,

C) Türev Araçlar Sınav konuları:

1-   (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Genel Ekonomi ve Mali Sistem,

2-   (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku,

3-   Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,

4-   Türev Araçlar,

5-   Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi,

6-   Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma,

7-   Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri,

8-   İlgili Vergi Mevzuatı.

D) (Değişik birinci cümle: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Konuları,

1-   Gayrimenkul Değerleme Esasları,

2-   Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar,

3-   İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi,

4-   Temel Finans Matematiği,

5-   İlgili Vergi Mevzuatı.

E) (Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınav konuları:

1-   Genel Ekonomi ve Mali Sistem

2-   Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku

3-   Kredi Derecelendirmesi ve Finans

4-   Muhasebe ve Finansal Raporlama

F) (Ek: Seri: VIII, No:46 sayılı Tebliğ ile) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınav konuları:

1-   Genel Ekonomi ve Mali Sistem

2-   Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku

3-   Kurumsal Yönetim

G) (Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı Konuları,

1-   Konut Değerlemesi ve Temel Finans Matematiği

2-   Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı

H) (Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı Konuları:

1- Finansal Sistem, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat

2- Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları

3- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

(Değişik ikinci fıkra: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) (*) (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G) ve (H) bentlerinde belirtilen sınav konuları ile her bir sınav konusunun içeriğinde yer alan alt konu başlıkları ve bunlara ilişkin değişiklikler Kurul internet sayfasında bulunan sınav kılavuzunda açıklanır.

(Ek üçüncü fıkra: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) (Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

(Değişik fıkra: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) (Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

 

Sınav notları

MADDE 13 - (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması şartıyla tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

 

İlk sınav başvurusunda, ilgili sınav konularının tamamının seçilmesi zorunludur. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 60’ın ve/veya aritmetik ortalamanın 70’in altında olması halinde izleyen sınavlarda geçerli not alma ve/veya not yükseltme amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür.

 

İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında 2 yıldan fazla 4 yıldan az bir sürenin geçmiş olması halinde lisans, bu Tebliğ’in 19 uncu maddesi kapsamında yapılacak lisans yenileme eğitimlerine katılım şartı ile alınabilir.

 

İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 4 yıl geçtiği halde başarısızlığın devamı durumunda izleyen sınavda başarılı olunan konular dahil bütün notlar silinir ve ilk sınav başvurusunda olduğu gibi ilgili sınav konularının tamamı seçilerek yeniden başvuru yapılması mümkündür.

 

Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Ancak sınava başvurulduğu halde girilmemesi durumunda önceki not geçerliliğini korur.

 

 

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 14- (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sınavlara katılanlardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan,

b) Sınavda kopya çektiği ve/veya verdiği tespit edilen,

c) Başkasının yerine sınava giren ve/veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine imkan tanıyan,

d) Sınav sorularını sınav salonunun dışına çıkaran,

e) Sınav kurallarına uymayan,

f) Sınavda başarılı olduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde lisans almak üzere başvuruda bulunmayan,

 

(*) Madde 12/ikinci fıkra hükmü, daha önce Kurulun Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile değiştirilmiştir.

 

g) Kanun’a, Kanun’a dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden, kişilerin sınavları geçersiz sayılır.

(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmazlar.

 

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınav konu ve/veya konuları iptal edilir.

 

 

Sınavlarda başarısız olanlar

MADDE 15 - (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

 

 

Sınav sonuçlarına itiraz ve İtiraz Komisyonu

MADDE 16 - (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sınava girenler sınav notlarının yer aldığı sınav sonuç belgelerine Kurul internet sitesinden ulaşırlar. Sınav sonuç belgeleri ayrıca adreslerine gönderilmez.

 

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sınav giriş belgelerinde belirtilir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların internet sayfasında ilanını izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula yapılır. Bu itirazlar, Kurul tarafından belirlenecek en az üç kişiden oluşan bir İtiraz Komisyonu tarafından 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisanslamaya İlişkin Esaslar

 

Lisans alma zorunluluğu

MADDE 17 - Bu Tebliğ çerçevesinde ilgili faaliyet alanı itibarıyla lisans sahibi olmayan kişiler, lisans belgesi alma zorunluluğu gerektiren görevlerde çalışamazlar.

(Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Lisans alma aşamasında aranan nitelikler Kurul internet sitesinde bulunan sınav kılavuzunda açıklanır.

(Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sınav sonuç belgeleri lisans yerine geçmez. Sınavlarda başarılı olanlar, lisans alma aşamasında aranan koşulları sağlamadıkları sürece lisans gerektiren görevde çalışamazlar.

 

 

Lisans türleri

MADDE 18 - Aşağıda yer alan lisans belgeleri, görev alanlarına göre yapılan sınavlarda başarılı olanlara verilir.

 

a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı.

b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı.

c) Türev Araçlar Lisansı.

d) Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı.

e) (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

f) (Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı.

g) (Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı.

h) (Ek: Seri: VIII, No: 46 sayılı Tebliğ ile) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı.

ı) (Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı.

 

(Değişik ikinci fıkra: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olanlar, yukarıda (a) ve (d) bentlerinde belirtilen lisans kapsamına giren görev alanlarında, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar (d) bendinde belirtilen lisansa konu alanda, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar (ı) bendinde belirtilen lisansa konu alanda, ayrı bir lisans gerekmeksizin faaliyette bulunabilirler.

 

 

Lisans yenileme

MADDE 19 - (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Lisans sahibi olanlardan, Kanun’da belirtilen sermaye piyasası kurumlarında lisansa tabi bir görevde çalışan kişilerin her dört yılda bir, lisansı olduğu halde ilgili lisansın görev alanında çalışmayanların ise her iki yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmaları gerekir.

 

İlk lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans almaya hak kazanılan yılın, izleyen lisans yenileme eğitim tarihinin belirlenmesinde ise bir önceki lisans yenileme eğitiminin alındığı yılın son günü (31 Aralık) başlangıç tarihi olarak esas alınır.

Bu yöntemlere göre hesaplanan yılın son gününe kadar lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorunludur.

Lisans yenileme için öngörülen sürenin sona ermesinden en az 2 ay önce, lisans yenilemek için Kurula başvuruda bulunulması zorunludur.

Lisansa konu alanlar itibarıyla düzenlenecek lisans yenileme eğitimlerine, eğitim süresinin en az % 90’ı oranında devamı sağlayacak şekilde katılmak zorunludur.

 

 

Lisansın iptal edilmesi

MADDE 20 - (Değişik birinci fıkra: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Lisanslı kişilerin Kanun’a, Kanun’a dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının süreli veya belirsiz süreli iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

 

(Değişik ikinci fıkra: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğin 19 uncu maddesi hükmüne göre lisansın yenilenmemesi veya lisansın kapsadığı görev alanlarında aralıksız olarak 2 yıl süreyle faaliyette bulunulmaması hallerinde, lisans Kurul tarafından süreli olarak iptal edilir.

Lisansı iptal edilenler, lisans konusu faaliyette bulunamazlar.

 

(Değişik dördüncü fıkra: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Lisansın iptal edildiği durumlarda, yenileme eğitimlerine katılınarak lisans geçerli hale getirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

                

 

Sicil tutma

MADDE 21 - (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğ’in 2 nci maddesinde belirtilen kişileri istihdam eden kurumlar söz konusu personelin işe giriş bildirimlerini, hizmet akdi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Sicil Kayıt Formu"nu ve eklerini doğru ve eksiksiz olarak tamamlayarak Kurula iletmek zorundadırlar. Bu formda yer alan bilgilerdeki değişiklikler, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Kurula iletilir. Söz konusu değişiklik bildirimleri Kurul tarafından belirlenen yönteme göre yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Sicil kaydına alınmış kişinin, hizmet akdinin feshedildiği tarihten, yazılı hizmet akdinin bulunmaması halinde ise Türkiye İş Kurumuna yapılan bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, "İstihdam İlişiğinin Kesilmesi Bilgi Formu"nun kurum ve ilgili personel tarafından iki nüsha doldurulup, imzalanarak bir nüshasının Kurula iletilmesi şarttır. Diğer nüsha ilgili personele verilir ve bir sonraki işe girişte bu nüshanın tevsiki zorunludur.

Sicil kaydında tutulacak bilgiler ile bu bilgileri Kurula iletmekle yükümlü olacaklar Kurul tarafından duyurulur.

 

 

Sicil kaydı arama zorunluluğu

MADDE 22 - Bu Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurumlar, istihdam edecekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini hizmet akdini imzalamadan önce, Kuruldan talep etmek zorundadırlar.

 

Kamuya açıklama

MADDE 23 - (Değişik: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Kurulun sicil veri tabanında yer alan bilgilerden, Kurulca uygun görülenler, borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve ilgili kurum ve kuruluşlara açık tutulur. Sicil kayıt bilgilerinin, kamu yararı açısından Kurulca uygun görülen kısmı talep edenlere elektronik ortamda ya da yazılı olarak sunulur.

 

Sınav soruları sınavı izleyen beşinci yılın sonunda kısmen veya tamamen Kurul tarafından açıklanabilir.

Bu maddenin uygulanmasında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun ilgili hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Lisans yenileme eğitimleri

MADDE 24 - Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde lisans yenileme için yapılacak eğitim programlarını, Kurul kendisi düzenleyebileceği gibi başka kurumlara da düzenlettirebilir.

 

 

Ücretler

MADDE 25 - Bu Tebliğ kapsamında belirtilen sınav, lisanslama, lisans yenileme, eğitim ve sicil faaliyetleri Kurul tarafından ücret karşılığı yerine getirilir.

 

 

İşlemlerin devri

MADDE 26 - Kurul lisanslama sınavlarını yapma ve/veya yaptırma, lisans belgesi verme, eğitim programlarını düzenleme ve/veya düzenlettirme ve sicil tutma işlemlerinin, bir başka tüzel kişilik aracılığıyla yapılmasına karar verebilir. Bu durumda, bu Tebliğde belirtilen ve Kurula karşı olan yükümlülükler aynen bu tüzel kişiliğe karşı yerine getirilir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan tüm yaptırımlar aynen yürürlükte kalır.

 

İşlemlerin devri söz konusu olduğunda, bu Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca sınav başvurusu reddedilenler ve 20 nci maddesi uyarınca lisansları geçici veya sürekli olarak iptal edilenler, kararların kendilerine tebliğini izleyen 7 iş günü içerisinde Kurula itiraz edebilirler.

 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra Kurulun ilan edeceği tarihler arasında, bu Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurumların, lisansa konu olan tüm personeline ilişkin sicil kayıt formlarını Kurula iletmeleri zorunludur.

 

Bu Tebliğin 22 inci maddesi uyarınca sicil bilgilerinin verilmesine, bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra Kurul tarafından ilan edilecek tarihten itibaren başlanılır.

 

GEÇİCİ MADDE 2- (Değişik: Seri: VIII, No: 55 sayılı Tebliğ ile) (*) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde geçiş süresinden yararlanan kişiler 2009 yılı Eylül ayı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevlerine devam ederler. Lisans belgesi almaya hak kazanamayanlar söz konusu tarihten itibaren lisansa konu alanlarda çalışamazlar.

 

GEÇİCİ MADDE 3- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üye Temsilciliği Sertifikasına sahip olanlardan, bu Tebliğ, Kanun ve Kurulun ilgili tebliğlerinde lisans belgesi alabilmek için gerekli olan koşulları taşıyanlar, sınava girmeksizin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını almaya hak kazanırlar.

 

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar veya almaya hak kazananlar Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansının getirdiği hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

 

(*) GEÇİCİ MADDE 2, daha önce Seri: VIII, No: 49 sayılı Tebliğ ile değiştirilmiştir.

 

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 7/b bendi kapsamında lisans almaya hak kazananların hakları saklıdır.

 

GEÇİCİ MADDE 5– (Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, lisansa tabi alanlarda 7 yıl çalıştıktan sonra aracı kurumlarda genel müdür olarak 3 yıl süre ile görev yapmış olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansını almaya hak kazanırlar.

 

GEÇİCİ MADDE 6– (Ek: Seri: VIII, No: 52 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı almaya hak kazananların, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurumlarda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları saklıdır.

 

Yürürlük

MADDE 27 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

      MADDE 28 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye

      Piyasası Kurulu yürütür.

 
             
Paylaş   Sayfayı Yazdır   Yorum Ekle   Dosyayı İndir