Dernek Hakkında
Dernek Bilgileri
Yönetim Kurulu
Tüzük
Hedefler
Nasıl Üye Olurum?
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 E-Bülten
 Yazarlar
Editör
 Haber Kategorileri
Dernek Hakkında
Bud Kart
Piyasa ve Mevzuat
Bizden Haberler
Depremle ilgili bilgiler
Bunları Biliyor muyuz?
Basında BUD dan Haberler
Günlük Bülten
Temel Analiz
 Anket

Copyright 2008-2017© bud.org.tr
Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri
     
Ana Sayfa | Bud Kart | Üyelik | İletişim Formu | İletişim Bilgileri  
 
 
 
  Piyasa ve Mevzuat
 


(Resmi Gazete - 10.07.2015)

 

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda ve farklı lisans alanlarında dahi olsa 3 yılı geçemez. Yardımcı olarak çalışan personel, lisans konusu faaliyetleri bağlı olduğu lisans sahibi personelin gözetiminde yürütür ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorumluluk bağlı olduğu lisans sahibi personele ait olur. Yardımcı olarak çalışan personelin sayısı, faaliyetlerin hacmi ve yapısıyla uyumlu olacak ve iç kontrol zayıflığına yol açmayacak şekilde belirlenir. Lisans sahibi bir personele en fazla 5 yardımcı bağlanabilir.”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Üniversitelerin sermaye piyasaları konusundaki lisansüstü programlarının belirli lisansların sınav konularının tamamını kapsaması durumunda, SPL’nin söz konusu üniversitelerle yapacağı anlaşmalar çerçevesinde bu programlardan mezun olanlara, başarı durumlarına göre, ilgili lisansları sınavsız olarak alma hakkı tanınabilir. Ancak, bu programlarda derslerin en az yarısının Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına ve mali piyasalarda en az 15 yıllık tecrübeye sahip eğitmenler tarafından verilmesi zorunludur. SPL’nin bu konuda yapacağı anlaşmalar Kurulun onayına tabidir.”

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,”

“(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Sınav Kurulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 10 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 30 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.”

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 24 – (1) Sınava başvuruda bulunanlar ile sınava katılanların belgeleri en az 2 yıl süre ile saklanır.”

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 
             
Paylaş   Sayfayı Yazdır   Yorum Ekle   Dosyayı İndir